พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในวัยทำงาน

ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง

อำนวยความรู้ พร้อมการเรียนรู้

พว. กาญจนา รุ่งแสงจันทร์ พยาบาลออสโตมีและแผล

พลังของการจัดการความรู้

พว.นันทพร พ่วงแก้ว ฝ่ายการพยาบาลฯ ได้นำกลยุทธ์ Siriraj Link – Share – Learn

การแก้ปัญหาด้วย Divergent Thinking และ Convergent Thinking

การจัดการความรู้ในการทำงานนั้น กระบวนการคิดแก้ปัญหานับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการคิดทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในบางครั้งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เนื่องจากยังไม่พบปัญหาที่แท้จริง หรือการวิเคราะห์ปัญหายังหารากปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ จึงไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุ อีกประการหนึ่งคือ ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา ทำให้ยังพบปัญหา หรือกระบวนการนั้น ๆ ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ […]

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว

เรียนรู้จากประสบการณ์…เพื่อการพัฒนาที่รวดเร็ว เรียบเรียงโดย วิจิตรา นุชอยู่ งานจัดการความรู้ ที่ปรึกษาด้านเนื้อหา ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณะบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการพัฒนาเครื่องมือ Siriraj Concurrent Trigger Tool […]

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ เรียบเรียงโดย เอกกนก  พนาดำรง “การจัดการความรู้” (Knowledge Management)

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือนในสถานการณ์โควิด-19

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนพื้นที่เสมือน

Learn-Unlearn-Relearn กลยุทธ์เอาตัวรอดในยุค Disruptive World

ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยาในที่ทำงาน (Psychological safety)

ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา (Psychological Safety) คือ ความปลอดภัยทางใจ หรือความรู้สึกปลอดภัยในที่ทำงาน เป็นความเชื่อที่มีร่วมกันในทีมว่า ทีมปลอดภัยมากพอที่แต่ละคนจะกล้าเสี่ยงทำสิ่งใหม่ โดยรู้ว่าปัญหาจากบุคคลไม่ใช่ข้อจำกัด หมายความว่า สมาชิกมีความเชื่อใจในทีม มีความเคารพซึ่งกันและกัน รู้สึกสบายที่จะเป็นตัวของตัวเอง รู้สึกปลอดภัยที่จะยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อความผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์ สมาชิกรู้สึกไม่กังวลที่จะชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในทีม […]