โปสเตอร์นำเสนอผลงานความก้าวหน้ ของงานจัดการความรู้ ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2566 เรื่อง KM & ESG กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน

…คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมฐานความยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2563 ใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการความรู้ (Siriraj KM Strategy) Link – Share – Learn ที่กำหนดขึ้นในปี 2551 เพื่อใช้สื่อสาร  สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจำ พัฒนาคนและส่งเสริมสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคณะฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้กระบวนการและเครื่องมือการจัดการความรู้ ผ่านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติ นวัตกรรมที่ดีในการทำงาน เพื่อต่อยอดความรู้/ทักษะปฏิบัติ …

…กระบวนการจัดการความรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม CoP มีความสัมพันธ์และส่งเสริมด้าน ESG จากตัวอย่าง CoP การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ เทคนิคการทำความสะอาด ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการเรียนรู้ (Learn) การทบทวน ประเมินตนเอง ในเรื่องที่ดีและยังไม่ดี หรือทบทวนจากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน นั่นคือทีมยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดขึ้น เกิดความเสี่ยง และอุบัติการณ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาและหาแนวทางแก้ไข จากนั้นจึงเชื่อมโยง (Link) ไปยังผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เพียงแค่บุคลากรในหน่วยงาน แต่ยังรวมถึงผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อเกิดองค์ความรู้แล้วจึงมีการเผยแพร่ความรู้ (Share) ไปยังผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการ หรือแม้แต่บุคคลภายนอกที่ต้องการเรียนรู้ ผ่านเวทีจริง เช่น การประชุม การอบรม มหกรรมคุณภาพต่าง ๆ และเวทีเสมือน เช่น Social media Siriraj KM website…

สามารถเข้าชมผ่าน Link Virtual Exhibition ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.