บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “Learn and share with the legend of quality จากเริ่มต้น สู่ตั้งต้น จนเติบโต”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

บทความ การจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ในวัยทำงาน

ในยุคปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “เคลียร์ทุกเรื่องกับเพื่อนคุณภาพ: The Virtual Big Room”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society & organization: Siriraj DM team”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “Disease specific certification to the benefit of patient society […]

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (บทความ)

บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกด้วย Siriraj Concurrent Trigger Tool (SiCTT)

Learn-Unlearn-Relearn กลยุทธ์เอาตัวรอดในยุค Disruptive World

KM Society : Clinical Tracer Plus Hip and Knee Replacement (วีดิทัศน์)

Siriraj Clinical Tracer plus (SiCT Plus)

Clinical Tracer Plus Hip and Knee Replacement (บทความ)