วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query

สาระความรู้ดี ๆ จาก CoP มุมสบายสไตล์ต้นทุน เรื่อง วิธีรวมข้อมูล Excel File จากทั้ง Folder มาเรียงต่อกัน ด้วย Power Query […]

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง งานวิเคราะห์

คณะกรรมการวิจัย ฝ่ายการพยาบาล

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของภาควิชาตจวิทยา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครื่องมือชุมชนนักปฏิบัติ (ตอนที่ 2)