บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 24 เรื่อง “ศิลปะผู้นำ Data Culture to Data Strategy for Hospital Leaders”

บทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023 “ประสบการณ์ การบริหารจัดการระบบงานคุณภาพในโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ Knowledge Sharing : Integration Hospital Standard JCI, HA, ISO”

สรุปประเด็นการประชุมวิชาการ CNMI Quality Forum 2023

Quality Fair ประจำปี 2566 เรื่อง “องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม : Green workplace working towards sustainability”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ

สรุปบทเรียน การบริหารความรู้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

สรุปบทเรียนจากงานสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2566 เรื่อง “การบริหารความรู้เพื่อความยั่งยืนขององค์กร” โดย ผศ. ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (สาขามัลติมีเดีย วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) ความยั่งยืน (Sustainability) […]

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23 เรื่อง “Value-based Healthcare Re-design for Advanced HA-IT with TMI”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 22 เรื่อง “Patient’s Experience in COVID-19 Pandemic”

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22

Quality Fair ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)”

บทเรียนการประชุมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2564 เรื่อง “ยกระดับการบริการ ด้วยจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น (O-MO-TE-NA-SHI)” วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.00 […]

CoP น้องใหม่ “แสง เสียง และอุปกรณ์”

บทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 21 เรื่อง “Digital Transformation in Facilities Management”